Ewangelicy Suwalszczyzny - Wierni

AWEJDE CZESŁAW

Czesław Awejde (22 lipca 1859 Suwałki - 24 listopada 1934 Suwałki) - syn Adama i Żelisławy z Pasiutewiczów. Przed pierwszą wojną światową był pomocnikiem adwokata Bolesława Russockiego i naczelnikiem kancelarii Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, a w okresie międzywojennym adwokatem. Był członkiem zarządu Resursy Obywatelskiej i „Lutni” w Suwałkach (1906) oraz sekretarzem zarządu tych organizacji (1907-1908). Należał do rady reprezentantów Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego w Suwałkach (1905–1909). Poślubił 26 lutego1906 roku w Suwałkach Mariannę Cieślukowską (ur. ok. 1870 Suwałki) córkę Michała i Kunegundy z Pietkiewiczów.

BRZOSKO-ZIELIŃSKA MARIA

Maria Brzosko-Zielińska (1 kwietnia 1887 Wiłkowyszki - 15 listopada 1955 Suwałki) córka notariusza Henryka i Marii z Borkowskich. Ukończyła w Warszawie dziewięcioklasowe prywatne VIII żeńskie gimnazjum klasyczne i studiowała na uniwersytecie w Bernie (od 1906). W 1912 roku obroniła pracę doktorską z filozofii, której promotorem był prof. dr. Philipp Woker (w latach 1904-1905 rektor uniwersytetu). W okresie międzywojennym i po drugiej wojnie światowej (do 1951 roku) była nauczycielką w suwalskich szkołach średnich. Była redaktorem i wydawcą pierwszego numeru "Kuriera Ziemi Suwalskiej" w 1930 roku. Wspólnie z Mieczysławem Łojewskim napisała w 1933 roku "Przewodnik po Wigrach". W okresie międzywojennym była członkiem suwalskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, występowała w przedstawieniach amatorskich. Od 1908 roku była żoną Stanisława Zielińskiego.

HERMANN KRYSTIAN JERZY

Krystian Jerzy (Christian Georg) Hermann (10. lutego 1802 Raczki – 27. kwietnia 1870 roku Brzeziny koło Łodzi) - Urodził się w żydowskiej rodzinie. 20 grudnia 1825 roku został ochrzczony w Halle, gdzie też studiował teologię w latach 1826-1827, następnie kontynuował studia w Berlinie w larach 1827-1828. Po ordynacji został pastorem parafii Brzeziny k. Łodzi. Żonaty był z Emilią z domu Hootz z Halle. Jego syn – Hugo Hermann był Pastorem w Babiaku.

KURCYUSZ STANISŁAW KAROL FRYDERYK

Stanisław Karol Fryderyk Kurcyusz - NagrobekStanisław Karol Fryderyk Kurcyusz (1784 – 7 lutego 1850 Suwałki) - syn Fryderyka Karola Franciszka i Doroty Junga, wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego w listopadzie 1806 roku jako kapitan 3 pułku piechoty, odbył kampanie 1807, 1809, 1812-13, odznaczył się pod Sandomierzem, w 1812 roku otrzymał Legie Honorową za Smoleńsk. Po bitwie pod Lipskiem opuścił swój batalion i został uznany za zdrajcę i od tej pory miał fatalną opinią. W grudniu 1815 roku wziął dymisję jako major gwardii francuskiej. Pracował jako urzędnik celny w Tykocinie, Krukarskini, Wierzbołowie (1828–1838) i ponownie w Tykocinie. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w stopniu podpułkownika, jako dowódca był wyjątkowo nieudolny. W maju 1831 roku gen. Skrzynecki zadecydował, że jeśli chce pozostać w szeregach narodowych, musi walczyć jako prosty żołnierz. W październiku 1831 roku przeszedł z gen. Rybińskim do Prus, ale wrócił do Warszawy i ponowił przysięgę wierności carowi. W 1846 roku przeniósł się do Suwałk i tu został inspektorem rządowym fabryki tabaki i tytoniu. W nekrologu napisano: "wzorowy Ojciec, prawy Obywatel w całej okolicy, skarbił sobie przyjaźń i szacunek". Ożeniony z Wiktorią Domaradzką miał synów Stanisława i Aleksego.

RUSSOCKI BOLESŁAW KAROL ROMUALD

Bolesław Karol Romuald Russocki (7 lutego 1843 Kalwaria - 4 lutego 1915 Suwałki) - syn Władysława Adama i Katarzyny z Grabowskich, ochrzczony w kościele luterańskim w Suwałkach, jako kalwin. Po ukoń¬czeniu gimnazjum w Suwałkach od 1860 roku studiował teologię ewangelicką na uniwer¬sytecie w Dorpacie, ale w 1865 roku przeniósł się na II kurs wydziału prawa Szkoły Głów¬nej w Warszawie. Studia ukończył w 1867 roku, a tytuł magistra prawa i admi¬nistracji uzyskał 18 maja 1868 roku. W sierpniu 1868 roku został aplikantem sądowym przy Trybunale Cywilnym w Warszawie i po roku, w październiku 1869 roku, odszedł na stanowisko asesora sądu poprawczego do Kalwarii. Od 1872 roku był podsędkiem sądu pokoju w Sejnach, a od 1876 roku pracował jako adwokat i rejent. Przez kilka lat przed śmiercią choroba uniemożliwiła mu wykonywanie praktyki. Od 1871 roku był żonaty z Aliną Grabowską, katoliczkę, córką Ka¬zimierza Grabowskiego, sędziego Trybunału Cywilnego w Suwałkach i Michaliny z Zimnochów. Mieli czworo dzieci:: Kazimierz Władysław August (28 sierpnia 1872 Kalwaria - 11 marca 1924 Ra¬dom), Karol Henryk Samuel (1875 Sejny - 27 czerwca 1938 Warta), Natalia (1878 - listopad 1942 Wilkoboły) i Anna. Córki były katoliczkami, a synowie kalwinami.

RUSSOCKI KAROL HENRYK SAMUEL

Karol Henryk Samuel Russocki (19 stycznia 1875 Sejny - 27 czerwca 1938 Warta - pochowany na cmentarzu luterańskim w Suwałkach), ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Służbę wojskową odbył w Pawłogrodzkim Pułku Dragonów i ukończył ją w stopniu chorążego (1903). Pracował kolejno jako: sędzia śledczy powiatu sejneńskiego, suwalskiego i miasta Suwałki oraz podprokurator w suwalskim Sądzie Okręgowym. Później sędzia śledczy powiatu wiłkowyskiego (1906) i od 1909 roku adwokat przy suwalskim Sądzie Okręgowym. Zmobili¬zowany w czasie I wojny światowej był prokuratorem polowym przy 4 armii rosyjskiej na froncie rumuńskim. W marcu 1918 r. znalazł się w I Korpusie Wschod¬nim. Po pokoju brzeskim był sędzią śledczym w oddziałach hetmana Skoropadskiego w Jekaterynosławiu na Ukrainie. W Wojsku Polskim został zweryfikowany jako kapitan (1919), mianowany majorem w 1924 roku. Po opuszczeniu wojska w 1926 roku pracował jako notariusz w Baranowiczach (do 1932 r.), następnie w Miń-sku Mazowieckim, Przasnyszu i w Warcie.

STANGE ADOLF

Adolf Stange (25 stycznia 1829-11 stycznia 1903 Suwałki) - zarządzał izbami skarbowymi w Płocku (1869), Piotrkowie (do 1888) i Suwałkach. Był inicjatorem założenia parku na Bakanach, tzw. Sztangówki.

SZMIDECKI FRYDERYK WILHELM

Fryderyk Wilhelm Szmidecki (16 września 1802 Kalisz – 10 stycznia 1876 Augustów) syn Fryderyka Wilhelma Augusta prezesa komisji województwa kaliskiego i Henrietty Amalii z d. Cwalina. Po ukończeniu szkoły wojewódzkiej w Kaliszu zapisał się w 1821 roku na wydział prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W 1832 roku był naczelnikiem Straży Granicznej w woj. krakowskim, w latach 1840–1850 dyrektorem lombardu, a potem naczelnikiem Wydziału Wojskowego i radcą Magistratu Warszawy. Jako emeryt osiadł w Suwałkach, zmarł podczas pobytu w pobliskim Augustowie.  Jego żoną była Julia Augusta z Seeligmanów (Zeligmanów) (ok. 1808 Peszt na Węgrzech – 19 kwietnia 1883 Suwałki) córka Karola i Cecylii z Jagodzińskich. 

TRAUTSOLT EDWARD

Edward Trautsolt - NagrobekEdward Trautsolt (13 października 1814  – 12 grudnia 1884 Suwałki) syn architekta Karola i Anny, do 1849 roku sekretarz Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych w Warszawie, do 1860 roku pomocnik naczelnika powiatu łomżyńskiego), później naczelnik powiatu sejneńskiego i mariampolskiego (1866). Członek władz resursy obywatelskiej w Łomży (1858-1859), właściciel dóbr Sklawcze, radca Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w guberni suwalskiej (18726-1880).

Edward Trautsolt - OkładkaZ Anną z Banków (zm.  25 kwietnia 1880 Suwałki) mieli dwóch synów: Ludwika Augusta Piotra ( 28 sierpnia 1837 Warszawa - 1898 Boczkienikiele) i Edwarda (ok.1840 Warszawa – 20 maja 1892 Suwałki).